New splashback - found in a skip!

IMG_0586


© paul houthuyzen 2012